คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้กู้และหลักเกณฑ์การให้กู้ซื้อบ้าน

คุณสมบัติของผู้กู้
* อายุ  * อาชีพ  * รายได้  * ผู้กู้ร่วม  * ประวัติเครดิต/ประวัติการชำระหนี้